Triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế, xã hội - Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Khách Hàng: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Địa Điểm: Triển lãm Giảng Võ

Thời Gian: 02/09/2015

Số Lượng: 10000

Danh mục sự kiện