Triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế, xã hội - Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Khách Hàng: Bộ KH&ĐT

Địa Điểm: Triển lãm Giảng Võ

Thời Gian: 02/09/2015

Số Lượng: 10000

Danh mục sự kiện